Chat with us, powered by LiveChat

Validesa legal del Burofax electrònic

Eficàcia jurídica del Burofax electrònic

Què és un burofax electrònic?

És una comunicació electrònica certificada establerta per mitjans telemàtics en la qual una tercera part, aliena a la comunicació, dóna fe que s'ha produït aquesta comunicació. En els serveis que oferim a Burofax Electrònic, Lleida.net actua com a tercer de confiança, validant les nostres comunicacions electròniques via email i SMS.
Les comunicacions electròniques convencionals són fàcilment manipulables. Això suposa que sigui molt senzilla la impugnació, en un procediment judicial, d'una comunicació electrònica sense certificar.
La certificació redueix aquest risc, a l'existir una tercera part que acredita el contingut i el moment de la comunicació. I per acreditar aquest contingut, aportem un document on l'operadora de telecomunicacions Lleida.net inclou un seguit de mesures tècniques que evita la discussió sobre les dades allí contingudes. El certificat està signat digitalment per la companyia i inclou un segell de temps emès per una autoritat de certificació.

És jurídicament vinculant una comunicació electrònica certificada?

Sí. Tant l'article 24 de la LSSICE, que remet a la Llei d'enjudiciament civil, com la pròpia LEC, reconeixen als documents electrònics tant com a mitjans de prova com de notificació. Així ho reconeix el Tribunal Suprem en el seu Acte 2501/2013 de 21 de març:

"el procurador dels tribunals va obtenir l'efectiva notificació i requeriment en forma telemàtica, amb els certificats electrònics acreditatius de la pràctica d'això, emesos per un prestador de serveis de certificació."

En definitiva, una comunicació electrònica certificada (sigui SMS o email) constitueix una prova documental legítima en judici, sotmesa al règim general:

  1. Si no s'impugna, constituirà prova plena.
  2. Si s'impugna seu valor probatori, es valorarà d'acord amb el principi de la lliure convicció del jutge.

En fer l'enviament del certificat en un entorn electrònic, és possible certificar-ne la recepció?

Sí, segons l'article 28.2 de la Llei 34/2012, de l'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI *):

S'entendrà que s'ha rebut l'acceptació i la seva confirmació quan les parts a què es dirigeixin puguin tenir-ne constància

* Es presumirà que el destinatari pot tenir l'esmentada constància des de que el missatge hagi estat emmagatzemat al servidor en que estigui donat d'alta el seu compte de correu electrònic, o al dispositiu utilitzat per a la recepció de comunicacions.

I per què diem a l'entitat que certifica "proveïdor de serveis de confiança"?

Es tracta d'una figura recollida en l'article 25 de la LSSICE com aquella entitat que, aliena a les declaracions de voluntat de les parts, les arxiva, consignant data i hora de la mateixes.

I per què escollir Lleida.net com a proveïdor de serveis de confiança?

Lleida.net és la primera operadora de telecomunicacions que presta serveis com a tercer de confiança. Amb autorització de la CMT, actualment integrada en la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) des de l'any 1998, l'entitat ha estat requerida per jutjats i tribunals en centenars d'ocasions, amb la finalitat de certificar les dades d'una determinada comunicació. Això els obliga a complir totes les obligacions inherents a ostentar aquesta autorització.

D'aquesta experiència i del coneixement sobre les necessitats del client, obtenen el know-how per oferir els serveis de certificació amb la màxima qualitat i credibilitat.

A més, l'empresa està certificada en l'estàndard ISO 27001:2013 de Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació.

Vols saber què diuen les empreses sobre Burofax electrònic?

Veure els casos d'èxit

Validesa legal del Burofax electrònic

Aquest és el document d'evidències que rebràs, en PDF, cada vegada que enviïs un burofax electrònic per correu electrònic o per SMS.

El document és custodiat durant un període de 5 anys, i sempre el tindràs disponible per al seu ús en format PDF al Portal d'usuaris. El certificat es pot generar en 12 idiomes.

L'evidència documental de Lleida.net

Així es compon el document PDF que rebràs cada cop que enviïs un email o un SMS certificat.

Certificat de comunicació electrònica

Correu electrònic certificat

Identificador únic M-S2147483647

L'evidència documental de Lleida.net

L'operadora de telecomunicacions "LLEIDANETWORKS Serveis Telemàtics, SA" en qualitat de tercer de confiança certifica que les dades consignades en aquest document són les que consten en els seus registres de comunicacions electròniques.

+

Emissor, destinatari, data i hora de lliurament

Detalls de l'enviament

Nom/Raó social de l'usuari:Talk2Me (CIF/NIF B-43726550-T)

Identificador d'usuari:

Identificador d'usuari:

((reenviat en nom de Comptabilitat Talk2Me )

Destí: Newman

Data i hora d'enviament: 2 de Febrer de 2015 (16:00 GMT +1)

Data i hora d'entrega: 2 de Febrer de 2015 (16:05 GMT +1)

Assumpte: [Email Certificat - Factura 01-15]

Missatge:

Bon dia,

Li envio la factura corresponent al mes de gener de 2015.

Talk2Me

+

Documents adjunts:none

Al certificat queda constància de tots els documents adjunts inclosos al correu i del seu contingut.

Adjunts:

Fitxer Nom del fitxer
PDF Talk2Me Fra0115 Serveis gener 2015.pdf Fitxer íntegre a l'annex de documents
HTML Content1-text.html
JPG Content2-image-logolleidanetfirma.jpg Fitxer íntegre a l'annex de documents

Aquest certificat s'ha generat a instàncies i amb el consentiment exprés de l'interessat, a través d'un sistema segur i confidencial, que registra el trànsit, però que no l'intervé, revela ni controla. A aquest correu electrònic se li ha assignat l'identificador únic indicat a l'encapçalament del registre de l'operadora de telecomunicacions signant.

Lleida, a 2 de Febrer de 2015

+

Annexes

Annex de documents

A continuació es mostren els documents adjunts als correus que intervenen a la comunicació.

Annex tècnic

etalls de l'enviament i lliurament als destinataris o als seus agents electrònics degudament autoritzats.

+

Signatura electrònica

Digitally signed by
Lleidanetworks Serveis
Telemàtics, S.A.
Date: 2021.02.19 19:19:29
CEST
Reason: Sellado de Lleida.net
Location: Lleida


Lleida.net Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL) Edifici H1 2a planta 25003 Lleida Spain

Registra't ara

Donar-me d'alta